Algemene Voorwaarden

Trends Business Information

 

BESTELLING

Elke bestelling wordt als definitief beschouwd van zodra per post of per fax, of per elektronische weg, een bestelbon of enig ander door de klant ondertekend document dat als bestelbon dient, wordt ontvangen. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling impliceert elke bestelling dat de klant de huidige algemene voorwaarden aanvaardt en dat hij ervan afziet om zijn eigen algemene voorwaarden te laten gelden.

OFFERTE

Op aanvraag van de klant kan Trends Business Information een offerte maken overeenkomstig de behoefte die door de klant tot uiting wordt gebracht. Gezien de dagelijkse updating van onze gegevens en onze gegevensbanken, worden de hoeveelheden, de termijnen en de prijzen informatief meegedeeld. Enkel de eenheidsprijzen van de informatie en de forfaitaire prijzen blijven gewaarborgd gedurende een periode van 30 kalenderdagen volgend op de datum van het aanbod.

TERMIJNEN

Trends Business Information zal al het nodige doen om de in de bestelbon bepaalde termijn of de frequentie van de levering te respecteren. Trends  Business Information kan echter niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van vertragingen of bij tekortkomingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten zijn wil, zoals vertragingen in de levering van de gegevens afkomstig van de broninstanties of bij materiaaldefecten.

DUUR

Abonnementen

Behoudens andersluidende bepaling worden de abonnementen afgesloten voor een initiële duur van een jaar. Zij worden op de vervaldag stilzwijgend verlengd voor de initiële duur. Zij kunnen worden opgezegd mits een vooropzeg door middel van een aangetekend schrijven drie maanden vóór de vervaldatum.

 

Aankoop van eenheden

De aangekochte éénheden zijn één jaar geldig in mindering op toekomstig verbruik.

VERANTWOORDELIJKHEID

De uitvoering van de bestelling van de klant gebeurt door gekwalificeerd personeel en er wordt de grootste zorg besteed aan de uitvoering van de bestelling. Gezien de aard en de hoeveelheid van de verwerkte informatie, kan Trends Business Information evenwel niet de volledige juistheid, noch de volledigheid van de informatie waarborgen. Trends Business Information verbindt zich voor wat betreft de middelen. Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht schriftelijk toekomen binnen de 30 kalenderdagen volgend op de levering van de bestelling. Na deze datum wordt elke levering geacht conform de specificaties van de bestelbon te zijn. Indien de verantwoordelijkheid van Trends Business Information moet worden ingeroepen, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de aan de klant gefactureerde bestelling. Kunnen in geen geval recht geven op enige schadevergoeding uit hoofde van de klant, zelfs als Trends Business Information op de hoogte werd gebracht van dergelijke schade : – schade die voortkomt uit een fout of een nalatigheid van de klant; – indirecte schade, met name commerciële en financiële schade zoals winstderving, verhoging van de kosten, verlies van klanten of verhoopte winsten, verstoring van de plannen; – de acties of klachten afkomstig van derden.

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS

De klant verbindt zich ertoe om het gebruik van de gegevens te beperken tot zijn eigen, interne behoeften inzake het beheer. Hij mag deze niet verkopen, verhuren of gratis of tegen vergoeding overdragen aan derden zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Trends Business Information. Als de klant genoodzaakt is om de gegevens voor zijn interne behoeften inzake beheer gratis over te dragen aan een derde, verbindt hij zich er tegenover Trends Business Information toe om te waarborgen dat de gegevens door deze derden onder geen enkele vorm zullen worden verspreid. Ingeval van schending van de onderhavige bepaling, behoudt Trends Business Information zich het recht voor schadevergoeding en interesten te eisen ten belope van 10 keer de minimum forfaitaire prijs van de bestelde gegevens, behalve een hoger berokkend nadeel.

De klant onderkent dat wanneer ze gebruik maken van de door Trends Business Information geleverde persoonsgegevens, zij zich houden aan de vigerende wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR – Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016).

Voor het gebruik van de bij Trends Business Information aangekochte telefoonnummers zal de klant alle aspecten van de wetgeving betreffende de ‘Bel Me Niet Meer’ –lijst respecteren

PRIJS EN FACTURATIE

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling is elke bestelling contant betaalbaar bij de levering. De abonnementen dienen op voorhand en contant te worden betaald bij de eerste levering. Alle vermelde prijzen zijn “exclusief BTW”. Alle rechten en taksen die van toepassing zijn, vallen ten laste van de klant. De aangeduide prijzen zijn in functie van het tarief dat van kracht is bij de ondertekening van de bestelbon of van het contract. Trends Business Information behoudt zich het recht voor om deze op gelijk welk moment te wijzigen, behalve in geval van een abonnement waar de prijzen jaarlijks kunnen aangepast worden. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest van 1 % per maand verschuldigd op de niet betaalde bedragen. Elke begonnen maand zal als een volle maand worden beschouwd. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder een voorafgaandelijke ingebrekestelling een verhoging van 15% verschuldigd op de niet betaalde bedragen. Alle leveringen gebeuren op kosten en op risico van de klant. Trends Business Information kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen of verliezen veroorzaakt door de post, de spoorwegen of gelijk welk ander transportmiddel.

DIVERSE BEPALINGEN

Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van zijn klanten behoudt Trendsa Business Information zich het recht voor om zijn producten en de daarmee gepaard gaande diensten te wijzigen.

De klant mag het voordeel van onderhavig document niet overdragen aan een derde zonder het schriftelijk akkoord van Trends Business Information. De huidige bepalingen vallen onder de Belgische wetgeving. Bij geschillen zijn enkel het zesde kanton van het Vredegerecht van Brussel en de Rechtbank van Koophandel van Brussel bevoegd.

Stel uw vraag

Het team van Trends Business Information staat klaar om u te ondersteunen.

 

Heeft u een vraag of heeft u niet gevonden wat u juist zocht? Geen probleem, we hebben achter de schermen een team van gemotiveerde medewerkers die er alles aan doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.