fbpx Welke ratio’s zijn belangrijk bij het uitvoeren van een financiële analyse?

Welke ratio’s zijn belangrijk bij het uitvoeren van een financiële analyse?

In een eerder artikel gaven we wat meer uitleg over het uitvoeren van een financiële analyse en waarom dit interessant kan zijn. Vandaag gaan we iets dieper in op de verschillende financiële ratio’s die gebruikt worden voor zo’n analyse. Als je graag wat algemenere informatie wenst over de financiële analyse bekijk dan zeker het vorige artikel. Klaar om te beginnen met rekenen en analyseren? Dan vind je hieronder de ratio’s waarmee je relevante inzichten kan verwerven.

     


     

     

De financiële ratio analyse

In het vorige artikel kon je al lezen dat er verschillende  manieren zijn om een financiële analyse uit te voeren, maar de bekendste is de ratio-analyse. Zoals de naam al zegt, maakt deze analyse gebruik van ratio’s. Dit zijn verhoudingsgetallen. Deze getallen geven je een inzicht in verschillende aspecten van de financieel-economische situatie van een onderneming. Ze worden bepaald aan de hand van formules en gegevens die terug te vinden zijn in o.a. de jaarrekeningen. Vandaag bespreken we de belangrijkste ratio’s meer in detail en vertellen we je hoe je ze kan berekenen.

Financiële ratio's

Liquiditeitsratio

Wat is de liquiditeitsratio?

Met de liquiditeitsratio kan je berekenen in hoeverre een onderneming kan voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn. Het geeft aan of ze in staat zijn alle kortlopende schulden te betalen. Je kan het liquiditeitsratio op 2 manieren berekenen. Zo heb je enerzijds de current ratio en anderzijds de quick ratio.

Current ratio

Om de current ratio van een bedrijf te berekenen wordt er gekeken naar 2 hoofdcijfers. We delen de activa op korte termijn door de passiva op korte termijn. Wanneer het resultaat van deze deling groter is dan 1, dan kunnen we zeggen dat de activa op korte termijn groter zijn dan de passiva op korte termijn. Hieruit kunnen we afleiden dat de onderneming in staat is om op korte termijn voldoende liquide middelen te creëren om te voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn. Algemeen streef je best naar het aanhouden van een current ratio tussen de 1,5 en 2 omdat niet alle kortlopende activa (onmiddellijk) kunnen worden omgezet in geld om eventuele schulden te betalen.

Current ratio formule

Vlottende activa: voorraden, handelsvorderingen, overige vorderingen en liquide middelen.

Kort vreemd vermogen: handelsschulden, ontvangen voorschotten, financiële schulden, aflossingsverplichtingen, belastingen, sociale lasten, overige schulden en overlopende passiva.

Quick ratio

De berekening van de quick ratio is bijna geheel gelijk aan die van de current ratio met één belangrijk verschil. Bij de quick ratio wordt de voorraad niet mee opgenomen in de berekening. We spreken bij deze berekening van een goed resultaat als dit rond de 1 ligt. Wanneer het resultaat lager is dan 1 kan bijvoorbeeld de voorraad verkocht worden, waardoor de schulden zullen verminderen.

Quick ratio formuleJe vraagt je misschien af waarom je als onderneming zou gaan voor de quick ratio berekening en niet de current ratio. Wanneer je over een voorraad beschikt die niet verkocht wordt op korte termijn is het beter om te kiezen voor de quick ratio, bijvoorbeeld als juwelier. Ook wanneer de voorraad niet volledig volgens verwachtingen wordt verkocht, kan deze berekening interessanter zijn. Dit kan het geval zijn bij kledingswinkels wanneer bepaalde stukken uit de mode raken of bij een vershandel waar de goederen kunnen bederven.

Een liquiditeitsprognose opstellen

Wanneer je de liquiditeit van een onderneming berekent is dit steeds een momentopname. Het is voor de hand liggend dat een bedrijf dagelijks bestellingen en rekeningen binnenkrijgt. Om deze reden stellen ondernemingen vaak een liquiditeitsprognose op. Zo maken ze een inschatting van de te maken inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode om een beeld te vormen welke liquide middelen er in de toekomst beschikbaar zullen zijn. Dit kan handig zijn om mogelijke investeringen te plannen.

Weet met wie je zaken doet

Welke belangrijke informatie kan je halen uit de liquiditeitsratio?

Wanneer je bijvoorbeeld als leverancier een zakenrelatie aangaat met een bepaald bedrijf en dit bedrijf je wenst te betalen met uitstel, is het goed om te weten dat deze je kan terugbetalen binnen de afgesproken termijn. Los hiervan is het voor je eigen onderneming belangrijk om te beschikken over een goede liquiditeit. Zo ben je zelf gerust dat je je rekeningen kan betalen op korte termijn of wanneer je een nieuwe investering wenst te doen gemakkelijker een lening zal krijgen bij de bank.

     
     

Er zijn verschillende factoren die bijdragen tot de financiële gezondheid van je onderneming. Zo kan je jezelf alvast de vraag stellen of je break-even draait of misschien zelfs winst binnen haalt. Het is logisch dat je als bedrijf kosten zal maken, maar wanneer je met je inkomsten deze kosten kan terugbetalen en zelfs een beetje extra kan overhouden ben je als onderneming goed bezig. Want op verlies draaien kan je als onderneming niet aanhouden. De goede rentabiliteit van je onderneming draagt dan ook bij aan een goede financiële gezondheid.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de liquiditeit en de solvabiliteit van je onderneming. Om te bepalen of deze goed is kan je de ratio’s die we besproken hebben in dit artikel gebruiken.

Is je onderneming Financieel gezond

Door na te gaan of je bedrijf financieel gezond is, ben je in staat om onderbouwde keuzes te maken wanneer je je onderneming wilt laten groeien of nieuwe investeringen wilt doen.

Trends Business Information helpt je via haar beschikbare tools verder om te weten wie je klanten en zakenpartners zijn. Benieuwd?