Welke ratio’s zijn belangrijk bij het uitvoeren van een financiële analyse?

In een eerder artikel gaven we wat meer uitleg over het uitvoeren van een financiële analyse en waarom dit interessant kan zijn. Vandaag gaan we iets dieper in op de verschillende financiële ratio’s die gebruikt worden voor zo’n analyse. Als je graag wat algemenere informatie wenst over de financiële analyse bekijk dan zeker het vorige artikel. Klaar om te beginnen met rekenen en analyseren? Dan vind je hieronder de ratio’s waarmee je relevante inzichten kan verwerven.

     
     
     

De financiële ratio analyse

In het vorige artikel kon je al lezen dat er verschillende  manieren zijn om een financiële analyse uit te voeren, maar de bekendste is de ratio-analyse. Zoals de naam al zegt, maakt deze analyse gebruik van ratio’s, dit zijn verhoudingsgetallen. Deze getallen geven je een inzicht in verschillende aspecten van de financieel-economische situatie van een onderneming. Deze getallen worden bepaald aan de hand van formules en gegevens die terug te vinden zijn in o.a. de jaarrekeningen. Vandaag bespreken we de belangrijkste ratio’s meer in detail en vertellen we je hoe je deze kan berekenen.

Financiële ratio's

Liquiditeitsratio

Wat is de liquiditeitsratio?

Met de liquiditeitsratio kan je berekenen in hoeverre een onderneming kan voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn. Het geeft aan of ze in staat zijn alle kortlopende schulden te betalen. Er zijn 2 bekende manieren om deze te berekenen. Zo heb je enerzijds de current ratio en anderzijds de quick ratio.

Current ratio

Om de current ratio van een bedrijf te berekenen wordt er gekeken naar 2 hoofdcijfers. We delen de activa op korte termijn door de passiva op korte termijn. Wanneer het resultaat van deze deling groter is dan 1, dan kunnen we zeggen dat de activa op korte termijn groter zijn dan de passiva op korte termijn. Hieruit kunnen we afleiden dat de onderneming in staat is om op korte termijn voldoende liquide middelen te creëren om te voldoen aan haar verplichtingen op korte termijn. Er wordt aangeraden te streven naar het aanhouden van een current ratio tussen de 1,5 en 2 omdat niet alle kortlopende activa (onmiddellijk) kunnen worden omgezet in geld om eventuele schulden te betalen.

Current ratio formule

Vlottende activa: voorraden, handelsvorderingen, overige vorderingen en liquide middelen.

Kort vreemd vermogen: handelsschulden, ontvangen voorschotten, financiële schulden, aflossingsverplichtingen, belastingen, sociale lasten, overige schulden en overlopende passiva.

Quick ratio

De berekening van de quick ratio is bijna geheel gelijk aan die van de current ratio, met één belangrijk verschil. Bij de quick ratio wordt de voorraad niet mee opgenomen in de berekening. We spreken bij deze berekening van een goed resultaat als dit rond de 1 ligt. Wanneer het resultaat lager is dan 1 kan bijvoorbeeld de voorraad verkocht worden, waardoor de schulden zullen verminderen.

Quick ratio formuleJe vraagt je misschien af waarom je als onderneming zou gaan voor de quick ratio berekening en niet de current ratio. Wanneer je over een voorraad beschikt die niet verkocht wordt op korte termijn is het beter om te kiezen voor de quick ratio, bijvoorbeeld als juwelier. Ook wanneer de voorraad niet volledig volgens verwachtingen wordt verkocht, kan deze berekening interessanter zijn. Dit kan het geval zijn bij kledingswinkels wanneer bepaalde stukken uit de mode raken of bij een vershandel waar de goederen kunnen bederven.

Een liquiditeitsprognose opstellen

Wanneer je de liquiditeit van een onderneming berekent is dit steeds een momentopname. Het is voor de hand liggend dat een bedrijf dagelijks bestellingen en rekeningen binnenkrijgt. Om deze reden stellen ondernemingen vaak een liquiditeitsprognose op. Zo maken ze een inschatting van de te maken inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode om een beeld te vormen welke liquide middelen er in de toekomst beschikbaar zullen zijn. Dit kan handig zijn om mogelijke investeringen te plannen.

Weet met wie je zaken doet

Welke belangrijke informatie kan je halen uit de liquiditeitsratio?

Wanneer je bijvoorbeeld als leverancier een zakenrelatie aangaat met een bepaald bedrijf en dit bedrijf je wenst te betalen met uitstel, is het goed om te weten dat deze je kan terugbetalen binnen de afgesproken termijn. Los hiervan is het voor je eigen onderneming belangrijk om te beschikken over een goede liquiditeit. Zo ben je zelf gerust dat je je rekeningen kan betalen op korte termijn of wanneer je een nieuwe investering wenst te doen gemakkelijker een lening zal krijgen bij de bank.

     

Solvabiliteitsratio

Wat is de solvabiliteitsratio?

Wil je weten hoe gezond een onderneming is? Dan kan de solvabiliteitsratio je een inzicht geven over hoe solide een bedrijf is. Het vertelt je namelijk meer over de financiële draagkracht op lange termijn van een onderneming. Het verschil met de liquiditeitsratio is dat de solvabiliteitsratio eerder kijkt naar de lange termijn. Het geeft inzicht in het feit dat een bedrijf in staat is om zijn schulden op lange termijn te betalen. Om deze ratio te berekenen moet je gaan kijken naar de totale passiva en het eigen vermogen.

solvabiliteitsratio formule

Wanneer de uitkomst van deze berekening 30% of meer bedraagt spreken we van een goede solvabiliteit. 15% wordt meestal gezien als het absolute minimum, alles wat zich daaronder bevindt is te zwak. De ideale solvabiliteit ligt rond de 50%, wat betekent dat een onderneming zichzelf financiert met ongeveer evenveel eigen als vreemd vermogen. Let wel, de mate waarin de solvabiliteit goed of slecht is hangt enorm af van de sector. In sommige sectoren is het zo dat bedrijfsopbrengsten harder schommelen of er meer vaste kosten zijn. Je kan de solvabiliteitsratio best vergelijken met die van andere ondernemingen uit dezelfde sector.

Waarom is de solvabiliteitsratio belangrijk?

Via deze berekening krijg je een inzicht over hoe afhankelijk een onderneming is van derden. Als je als onderneming bijvoorbeeld veel geld leent van de bank, loopt deze veel meer risico, dan wanneer je bedrijf voor het grootste deel bestaat uit eigen vermogen.

Bij een gebrek aan eigen vermogen ben je zelf je eigen baas niet meer. Schuldeisers zullen je financiële agenda bepalen (terugbetalingen) en worden hierdoor de effectieve baas van je onderneming. Daarnaast zal je een interest betalen waardoor alles meer kost dan de originele prijs.

Het is daarnaast één van de ratio’s die een indicatie geeft over de gezondheid van een onderneming. Een goede solvabiliteit zal bijdragen aan de financiële gezondheid van je bedrijf. Het is eveneens een belangrijke ratio die gebruikt wordt voor het bepalen van de kredietwaardigheid van een onderneming. Als de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee je zaken doet goed is, kan je met een gerust hart zaken doen.

     

Desk research

Rentabiliteitsratio

Wat is de rentabiliteitsratio?

Een inzicht verwerven in de opbrengsten van een onderneming? Dat kan via het berekenen van de rentabiliteitsratio. Rentabiliteit verwijst dan ook naar het rendement dat een onderneming maakt. Deze ratio geeft de verhouding weer van de nettowinst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. De winst van een onderneming op lange termijn moet voldoende zijn om uitkeringen aan vermogensverschaffers en aandeelhouders toe te kennen. Net zoals er bij de liquiditeitsratio meerdere berekeningen mogelijk zijn, zijn er bij het berekenen van de rentabiliteitsratio verschillende opties.

Opgepast! Wanneer het gaat over een eenmanszaak, vof of commanditaire vennootschap worden er geen balansen gepubliceerd. Maar moest je, op basis van interne documenten, hun rentabiliteit willen analyseren, dan moet het inkomen van de ondernemer afgetrokken worden van de winst. Dit bedrag gaat naar de ondernemer en telt niet mee als we spreken over de rentabiliteit van een onderneming.

Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)

Rentabiliteit eigen vermogen formuleRentabiliteit van het totale vermogen (RTV)

Rentabiliteit totaal vermogen formule

Percentage toegevoegde waarde (%)

Deze ratio geeft de verhouding weer tussen de recurrente brutomarge en de recurrente inkomsten van de onderneming. Het percentage moet positief zijn. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de onderneming haar algemene kosten onder controle heeft.

Via deze ratio meet je het vermogen van de onderneming om marge te genereren op haar huidige activiteit, dit na aftrek van de overheadkosten. Let op! Subsidies en eenmalige inkomsten worden niet opgenomen in de berekening, zo blijven alleen de inkomsten over die rechtstreeks verband houden met de activiteit van de onderneming.

Wanneer spreek je nu van een goede rentabiliteit? Het is belangrijk om te streven naar een zo hoog mogelijke REV. Net zoals solvabiliteit is een goede rentabiliteit afhankelijk van de sector en kan je deze best vergelijken met andere bedrijven uit dezelfde sector. Op deze manier kun je zien of het bedrijf waarmee je vergelijkt rendabeler is dan het jouwe of niet. We kunnen wel spreken over een gemiddelde als het gaat om een goede rentabiliteit. Dit gemiddelde ligt tussen de 5 en 10%.

Is een goed rentabiliteitsratio belangrijk?

Als je als onderneming wilt groeien en investeren is het belangrijk om winstgevend te zijn. De rentabiliteit geeft een zicht op deze winstgevendheid. Daarnaast is een goede rentabiliteit belangrijk om eventuele financiële tegenvallers op te vangen.

Is je onderneming financieel gezond?

Er zijn verschillende factoren die bijdragen tot de financiële gezondheid van je onderneming. Zo kan je jezelf alvast de vraag stellen of je break-even draait of misschien zelfs winst binnen haalt. Het is logisch dat je als bedrijf kosten zal maken, maar wanneer je met je inkomsten deze kosten kan terugbetalen en zelfs een beetje extra kan overhouden ben je als onderneming goed bezig. Want op verlies draaien kan je als onderneming niet aanhouden. De goede rentabiliteit van je onderneming draagt dan ook bij aan een goede financiële gezondheid.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de liquiditeit en de solvabiliteit van je onderneming. Om te bepalen of deze goed is kan je de ratio’s die we besproken hebben in dit artikel gebruiken.

Is je onderneming Financieel gezond

Door na te gaan of je bedrijf financieel gezond is ben je in staat om onderbouwde keuzes te maken wanneer je je onderneming wilt laten groeien of nieuwe investeringen wilt doen.

Trends Business Information helpt je via haar beschikbare tools verder om te weten wie je klanten en zakenpartners zijn. Benieuwd?